پورحسینی تایید کرد؛هدایتی در یکی از سه شرط اهلیت دچار ابهام شد-ویدئو