نمی توان به قوه قهریه نظام که کلت دارد گفت تو هم اجتهاد کن