هزار و 200 میلیارد ریال خسارت به باغ ها و مزارع تویسرکان