سد مخزنی بار نیشابور با حضور معاون اول رییس جمهوری بهره برداری شد