خلع ید از 42 هزار و 466 متر از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود