شاهرودی: گفتیم بزرگ‌ترهای تیم امور بازی‌ها را در اختیار بگیرند/ کار تیم 98 بسیار خوب و قابل قبول است