شوراي فرهنگ عمومي از نهادهاي موثر در نظارت، تحليل و هدايت وضع فرهنگ در جامعه است