مطهري آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي را از عوامل رشد جامعه مي‌دانست