3 طرح عمرانی، امدادی و درمانی در نوبران ساوه افتتاح شد