قرارداد 6.3 میلیارد یورویی فروش جنگنده‌های رافائل به قطر رسما منعقد شد