رقابت پنهان و آشکار پاریس و واشنگتن در منطقه/ تناقض در رفتار سیاسی الیزه/ بازی موازی فرانسوی‌ها با شی