پیشنهاد دانشجویان امیرکبیر به جای دعوت از هاشمی +عکس