اتفاق باور نکردنی در اردوی تیم ملی صبح بازی با سوئد! /باز هم لباس تیم ملی