شافعی: ایران با تقاضاهای زیادی از کشورهای دنیا برای بهبود روابط اقتصادی روبرو شده است