تامین اجتماعی بخشی از هزینه بیمه تکمیلی مستمری بگیران را پرداخت می کند