برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت با حضور نمایندگان 30کشور