از ظریف با آن همه سابقه دیپلماسی انتظار نمی رفت/ تفسیر معنادار یک روزنامه عرب زبان از پیام تبریک ظریف