مسابقه بریزبن استرالیا و اوراوارد دیاموند ژاپن را فغانی سوت می‌زند