عمرو موسی: شورای همکاری خلیج فارس حق دارد بجای همه اعراب تصمیم بگیرد