اختصاص بیش از 1000 بیلبورد تبلیغاتی برای اکران آثار فاخر فرهنگی در پایتخت