حضور 1800 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بیستم/امریکا حضور ندارد