نایب رییس فدراسیون: پیشگیری از آسیب های ورزشی مورد تاکید است