مسافر کوچولو و عمو نقال به مرکز تئاتر کانون پرورش فکری آمدند