پرداخت یارانه به ثروتمندان جزو مفاسد اقتصادی دولت است/دولت به وظیفه خود در مقابله با فساد عمل نکرده ا