ابراز علاقه بانک‌های تونس برای ایجاد روابط کارگزاری با ایران