اجرای «مسافر کوچولو» در کانون/ «خانه کاغذی» افتتاح می شود