عکس/ تقدیر از اساتید دانشگاه آزاد شیراز با شاخه گل