دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن قطعه سازی: ۸۰۰ واحد زیر زمینی قطعه سازی در کشور فعالند