نحوه پذیرش دکتری تغییر کرد/ برگزاری آزمون ۲ بار در سال