عابدینی: بگم بگم را آنهایی می‌گویند که اطلاعات نادرست به مردم می‌دهند