داودنژاد، رئیسیان و هاشم‌زاده «بحران مخاطب در سینما» را بررسی می‌کنند