اتفاق عجیب در بازی بـا سوئد/کیروش: چنین چیزی در دنیا بی سابقه است