بهره‌مندی بیش از 18هزار نفر از گفتمان‌های دینی در یزد