دلیل حذف استیل آذین از شرکت در مزایده پرسپولیس مشخص شد