پرسش و پاسخ عابدینی و پوری حسینی در مزایده چهارم سرخپوشان