حل معضل اعتیاد در اولویت برنامه های شورای فرهنگ عمومی دلیجان است