42 درصد جمعیت استان اردبیل زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند