بيكاري مشكل زيربنايي استان/ اعضای شوراهای اسلامی بدور از شعارزدگی به حل و فصل مشکلات مردم بیندیشند