مشکل «لایَنحَل» مکان برگزاری نمایشگاه/ فقری فرهنگی که بلای جان کشور است