باز ما سه مشتري داشتيم، استقلال که اصلا پاکتی نداشت!