عرضه اولیه بخش دوم قرارداد سلف موازی نفت کوره انجام می‌شود