آغاز بکار فعالیت گروه های گشت و بازرسی آب منطقه ای کردستان