ایجاد امنیت همه‌جانبه برای قشر متوسط وظیفه سازمان تأمین اجتماعی است/ امیدواریم دفترچه‌های بیمه کار