سیاسی بودن دانشگاه امیرکبیر را جزء مزیت‌های دانشگاه می‌بینم/ امروز تندرویِ‌هایی صورت گرفت