برداشت غلات استان سمنان با ۲۸۰ کمباین بومی و مهاجر