اگر اشتباه شده باشد، پرسپولیس به هدایتی واگذار می‌شود