بهره برداری از مخزن یک میلیون متر مکعبی سد دوستی با حضور معاون اول رییس جمهور