معاون استاندار بوشهر: همدلی و همزبانی با تکریم عملی مردم محقق می شود