۳۵ هزار نفر زیر پوشش فرستنده رادیویی صدا مرکز فارس قرار گرفتند