اگر خریدار استقلال یا پرسپولیس ورشکسته یا فوت شود آن وقت چی؟